Vergoeding en vervroegde einddatum

Vergoeding en vervroegde einddatum

Vergoeding en vervroegde einddatum

Werknemers, verzoek om een vergoeding en werkgevers, verzoek om een vervroegde einddatum

Het recht op de transitievergoeding is vastgelegd bij wet. De rechter zal in een ontbindingsprocedure echter enkel overgaan tot de veroordeling van de werkgever tot betaling van deze vergoeding indien de werknemer hier daadwerkelijk om verzoekt. Verzoekt de werknemer niet om de transitievergoeding, dan zal de rechter hier geen oordeel over geven, maar is de werkgever veelal wel gehouden om de transitievergoeding te betalen op grond van de wet. De betaling is dan wel lastiger af te dwingen.

Indien de arbeidsovereenkomst eindigt wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is geen transitievergoeding verschuldigd, tenzij het niet-toekennen ervan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Er is bijvoorbeeld sprake van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer bij diefstal.

Indien de werknemer niet om een transitievergoeding verzoekt, kan na de ontbindingsprocedure een geschil ontstaan over de verschuldigdheid van de transitievergoeding, die mogelijk alsnog beslist dient te worden door een rechter. Een werkgever kan zich namelijk op het standpunt stellen dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, terwijl de werknemer dit zal ontkennen. Het is dan ook aan te raden om deze discussie al tijdens de ontbindingsprocedure te voeren.

Bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst bepaalt de rechter ook de einddatum van de arbeidsovereenkomst. De rechter houdt hierbij rekening met de opzegtermijn. Als een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, kan de rechter het einde van de arbeidsovereenkomst ook op een eerder moment bepalen. In de praktijk blijkt dat de rechter bij ernstige verwijtbaarheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst inderdaad veelal ontbindt op een kortere termijn

Anders dan bij de toekenning van de vergoeding is een verzoek hiertoe niet vereist. De rechter kan de einddatum dus ook op eigen initiatief vervroegen. Voor werkgevers is het uiteraard wel aan te raden om zekerheidshalve te vragen om een vervroegde einddatum.

Yvonne Sørensen
sorensen@sorensenadvocaten.nl