Mag een inlener uitzendkrachten rechtstreeks in dienst nemen?

in dienst nemen I

Mag een inlener uitzendkrachten rechtstreeks in dienst nemen?

Recent oordeelde het hof over de vraag of een inlener onrechtmatig handelt jegens de uitlener door twee uitzendkrachten rechtstreeks in dienst te nemen.

De uitlener had twee uitzendkrachten op basis van een samenwerkingsovereenkomst uitgeleend aan de inlener. Na drie jaar heeft de uitlener op verzoek van de inlener, vanwege bedrijfseconomische omstandigheden van de inlener, ingestemd met de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst. Een aantal dagen later zijn de twee uitzendkrachten rechtstreeks bij de inlener in dienst getreden.

De uitlener stelt dat de inlener onrechtmatig heeft gehandeld door de twee uitzendkrachten rechtstreeks in dienst te nemen en maakt aanspraak op een schadevergoeding.

Het hof oordeelde dat de inlener door de twee uitzendkrachten rechtstreeks in dienst te nemen niet onrechtmatig jegens de uitlener heeft gehandeld. De door de uitlener gestelde zorgvuldigheidsnorm – dat een inlener niet het initiatief mag nemen om ingeleende uitzendkrachten ertoe te bewegen bij hem in dienst te treden – vindt geen steun in het recht, aldus het hof. Voor de uitlener geldt artikel 9a lid 1 Waadi. Hierin staat dat de uitlener na afloop van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de inlener geen belemmeringen mag opleggen voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de uitzendkracht en de inlener. In artikel 9a, lid 2 Waadi staat dat de uitlener wel met de inlener mag afspreken dat de inlener een redelijke vergoeding verschuldigd is aan de uitlener voor de verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of opleiding van de uitzendkracht indien de uitzendkracht na de uitzending rechtstreeks in dienst treedt bij de inlener. Echter, in dit geval was een dergelijk beding niet overeengekomen.

De inlener mocht de uitzendkrachten daarom in dienst nemen. De inlener heeft niet in strijd gehandeld met de maatschappelijke zorgvuldigheid of de redelijkheid en billijkheid. De uitlener heeft geen recht op een schadevergoeding.

Voor de gehele uitspraak klik hier.

Vragen over het rechtstreeks in dienst nemen van uitzendkrachten? Neem dan contact op met één van de arbeidsrechtadvocaten van Sørensen Advocaten. Bel: 010-2492444

 

 

Karlijn Kapel
kapel@sorensenadvocaten.nl